วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...นี้คือสิ่งที่ดีที่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ.....


คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมผิวเตอร์และอุปกรณ์คอมผิวเตอร์ระบบการศึกษาข้อมูลระบบเน็ตเวิร์คระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึง
สารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมผิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
..........เมื่อผุ้เรียนศึกษาเนี้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
.....2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
.....3. ยกตัวอย่างเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
.....4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคดนโลยีสารสนเทศได้
.....6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมผิวเตอร์ได้
.....7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมผิวเตอรืได้
.....8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
.....9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมผิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่ยมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารได้ 
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช่กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่ป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้


     
.....ความซื่อสัตย์ หมายถึง การซื่อตรงไม่คดโกงเป็นการแสดงออกทางใจไม่มีเงื่อนงำในใจ ทางวาจาก็พูดจริงเชื่อถือไว้ใจมีความซื่อสัตย์ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นการกระทำที่เป็นไปอย่างถูกทาง ไม่ผิดจากความจริง ดังนั้นในการดำเนินชีวิตครอบครัวให้มีความสุข หัวหน้าครอบครัวควรมีความซื่อสัตย์ในตนเอง ครอบครัวและสังคมเพื่อนบ้าน พูดแล้วต้องทำแสดงว่าพูดจริงทำจริงตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ทั้งทางใจ ทางกายและวาจา
ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม

     คำใกล้เคียง
- คุณธรรม หมายถึง หลักจริยธรรมที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความยินดี
- ความยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบ
ด้วยเหตุผล และสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือผิด ชอบ ชั่ว ดี

- สุจริต หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ

- ซื่อตรง ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ซื่อตรงต่อหน้าที่, ไม่คดโกง

     
 ความซื่อสัตย์จากเพลง
    1. สู้เพื่อเธอ ของ หลวงไก่ ความซื่อสัตย์จากเพลงก็คือ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเราสองคนก็มันทิ้งกัน จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
    2. ความภักดี ของ ลาบานูน ความซื่อสัตย์จากเพลงก็คือ ไม่ว่าเธอจะมีใครในใจฉันก็ยังมีแต่เธอยังภักดีต่อเธอเสมอ
    3. กอดหน่อยได้ไหม ของ พลพล รอที่เราสองคนจะมาอยู่ด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งจะรอที่จะมาขอแต่งงาน

.....คำพังเพย สุภาษิต

       กลิ้งครกขึ้นภูเขา : สำนวนนี้ มักจะพูดกันว่า ''เข็นครกขึ้นภูเขา ''  กันส่วนมาก แต่แท้จริง '' ครก '' ต้องทำกริยา '' กลิ้ง '' ขึ้นไปจึงจะถูก กล่าวคำว่า '' เข็น '' แปลว่า เรื่องที่กำลังจะทำหรือจะทำให้สำเร็จบรรลุผลนั้น ยากลำบากแสนเข็ญมิใช่ของที่ทำได้ง่ายนักเปรียบได้กับ การกลิ้งครกขึ้นภูเขาไปสู่ยอดเขา
       กินที่ลับไข่ที่แจ้ง : สำนวนนี้ มีความหมายไปในทำนองที่ว่า ทำอะไรไว้ในที่ลับแล้วอดปากไว้ไม่ได้เอามาเปิดเผย ให้คนทั้งหลายรู้เพื่อจะอวดว่าตนกล้าหรือสามารถทำอย่างนั้นได้โดยไม่กลัวใครผิดกฎหมาย อะไรทำนองนั้นหรือไม่กลัว 
         เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง : หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่อะไรก็ตามแต่แล้วพลอยได้มีส่วนผลประโยชน์จากหน้าที่ที่ตนทำอยู่นั้น โดยไม่บริสุทธิ์นัก หรือไปในทำนองที่ไม่ชอบธรรม


       ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

1. ได้รับความไว้วางใจ
2. มีความน่าเชื่อถือ
3. ได้ความรักที่บริสุทธิ์กับบุคคลอื่นๆ
4. เป็นที่ยอมรับของสังคม

5. ทำให้มีวินัยต่อตนเอง
6. ประสบความสำเร็จในชีวิต
        คุณค่าของความซื่อสัตย์
คนที่มีความซื่อสัตย์ จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน

* อ้างอิง 
   : http://writer.dek-d.com/pingld/writer/viewlongc.php
   : http://answers.yahoo.com/questio/index?qid=20070825105345AAso0yM
   : http://www.pattanakit.net/index.php